Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru:
Sklad čapovanej drogérie, EKO DROGÉRIA, s. r. o., Skladová 7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika.

 

Povinnosti Obchodného partnera

V prípade, že tovar javí v okamžiku doručenia viditeľné známky poškodenia, je obchodný partner oprávnený tovar neprevziať, je však povinný spísať o poškodení zásielky s doručovateľom protokol. Po prevzatí je kupujúci povinný dodaný tovar riadneskontrolovať a bez zbytočného odkladu najviac do 3 hodín od prevzatia informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch písomne na e-mailovú adresu eko-drogeria@eko-drogeria.com.

V prípade, ak si obchodný partner nesplní túto povinnosť, platí fikcia, že tovar bol po doručení poškodený kupujúcim. V tomto prípade predávajúci nezodpovedá za doručený tovar. Od takejto zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol poškodený, nie je možné, aby kupujúci odstúpil, resp. žiadal o zrušenie o zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, ak kupujúci vráti formou zrušenia zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy poškodený tovar, tento predávajúci nie je povinný uznať ako platné zrušenie zmluvy, resp. odstúpenie od zmluvy.

Pre riadne vybavenie reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar dodávateľovi, a to poštou (ako obchodný balík) a to na adresu pre zaslanie reklamovaného tovaru., alebo ho odovzdať spoločnosti EKO DROGÉRIA, s.r.o. v rámci pravidelného rozvozu. Reklamovaný tovar nemožno zaslať na dobierku. Obchodný partner je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť stručný popis nedostatku.

 

Povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia vrátane nedostatku bude vybavená bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s obchodným partnerom nedohodne inak.
Zodpovednosť za vady sa riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.

 

Reklamácia a záruka tovaru 

1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti EKO drogéria a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Tovar možno reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku uvedeného na týchto stránkach.

3. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajuca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať.

4. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické a drogistické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách od 5° do 25°C.

5. Zákazníkom je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a reklamácia sa riadi Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 30 dní v prípade nesplnení podmienok predávajúceho:

a) poskytnutie legislatívnych náležitostí, ktoré prislúchajú dodanému tovaru


2. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom obale a neotvorený.

3. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy bankovým prevodom na účet, ktorý písomne uvedie predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar doručí na správnu vyššie uvedenú kontaktnú adresu.


4. Obchodný partner nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, čo platí najmä pre kozmetiku a drogistický tovar,

b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovej predajni eko-drogeria.com (kozmetické a drogistické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

FORMULÁRE NA STIAHNUTIE: 

Odstúpenie od zmluvy

Reklamačný protokol

 

HORE