OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady používania súborov cookie

Tieto zásady používania súborov cookies a podobných technológií sa vzťahujú na webové stránky, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou: EKO DROGÉRIA, s.r.o., Cigeľ 256, 971 01 Cigeľ, Slovenská Republika, IČO: 53845439 , DIČ: 2121519378, IČ DPH: SK2121519378 (ďalej len cookies).

Čo sú súbory cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookie si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky.Na čo používame súbory cookie?

Jednotlivé stránky portfólia našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho užívateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad video vložené zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu. Tieto videá alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách informácie o používaných súboroch cookie príslušnej tretej strany.

Ako môžem súbory cookie kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite nápovedu vášho internetového prehliadača.


 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť:
Názov: EKO DROGÉRIA, s.r.o.

Sídlo: Cigeľ 256, 971 01 Cigeľ
Sklad: Skladová 7, 971 01 Prievidza

Prevádzka: Cigeľ 159, 971 01 Cigeľ
IČO: 53845439, DIČ: 2121519378, IČ DPH: SK2121519378

Doména webového sídla: www.eko-drogeria.com
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

E-mail: eko-drogeria@eko-drogeria.com
Telefón: +421 940 827 967

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ určuje zodpovednú osobu a to:
Zodpovedná osoba: Andrea Aura Petráš

E-mail: eko-drogeria@eko-drogeria.com
Telefón: +421 940 827 967

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

„Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Ako návštevníkovi alebo zákazníkovi webstránky www.eko-drogeria.com spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba" poskytli, za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Osobné údaje na spracovanie objednávky:

Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a úspešné vybavenie objednávky.
Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov podľa článku článok 6, ods. 1 písmeno b) nevyhnutný na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje dobu uchovávania týchto osobných údajov.
Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť SPS, s ktorými (okrem Slovenskej pošty) máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.
Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, DIČ: 2020351993

Osobné údaje na marketingové účely:

Na účely informovania o našich ponukách a novinkách (marketingové informácie) spracúvame Vaše emailové adresy na právnom základe článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Tieto osobné údaje spracúvame až do doby, pokým váš súhlas neodvoláte. Príjemcami týchto osobných údajov je:

Cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšie nakupovanie ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia Vášho internetového prehliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites). Bližšie informácie o používaní cookies nájdete na: (https://www.eko-drogeria.com/cookie/).

Článok III

Bezpečnosť

Webstránka www.eko-drogeria.com používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy Prevádzkovateľa, obsahujúce osobné údaje, sú chránené šifrovanými a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi. V prípade otázok neváhajte kontaktovať administrátora webových stránok.

Článok IV

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.


Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Podať žiadosť alebo sťažnosť v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov má každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva a môže tak vykonať:
písomne na adrese: EKO DROGÉRIA, s.r.o., Cigeľ 256, 971 01
elektronicky na adrese: eko-drogeria@eko-drogeria.com
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Pre informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu Vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.
Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf


 

Článok V

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulároch a trvá do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu. Objednávateľ má právo na zmenu, alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovaní Prevádzkovateľa.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, prečo tieto údaje zhromažďujeme, ako ich využívame, z akých zdrojov ich získavame, aký je účel ich zhromažďovania, komu smieme tieto osobné údaje poskytnúť a kde môžete získať ďalšie informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje sa spracúvajú a ako sú zabezpečené. Ak nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov, či so zásadami ochrany súkromia, nemôžete využívať naše služby.


 

Otázky a odpovede:

  1. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania objednávky? NIE

Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH).

  1. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletteru? ÁNO

V procese nákupu na Vašej stránke musí užívateľ so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletteru výslovne súhlasiť. Napríklad zaškrtnutím políčka „súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletteru" Toto políčko ale nemôže byť prednastavené ako „zaškrtnuté". Užívateľ ho musí sám zaškrtnúť, pretože podľa recitálu (32) GDPR sa tzv. „mlčanie" nepovažuje za dostatočný súhlas so spracovaním osobných údajov. Napr. formulácia „uskutočnením objednávky užívateľ súhlasí so zasielaním newsletteru" nie je v súlade s GDPR.

To isté platí pre spracovanie cookies, ktoré sa tiež považujú za osobné údaje. Užívateľ musí jednoznačne súhlasiť s ich spracovaním kliknutím na tlačítko „súhlasím/rozumiem". Formulácia typu „Prezerením webstránky užívateľ súhlasí s používaním cookies" nie je v súlade s GDPR.

  1. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (článok 13 GDPR, bod 7.1 v organizačnej smernici našej dokumentácie)

Dotknutá osoba musí byť pri spracovaní osobných údajov informovaná o určitých informáciách, ktoré sú uvedené v článku 13 GDPR. Pri internetovom obchode dotknutú osobu informujete buď v obchodných podmienkach v časti o ochrane osobných údajov, alebo môžete vytvoriť zvlášť podstránku, ktorá sa bude venovať len ochrane osobných údajov.


 

Vypracované dňa 01. 11. 2022 v Prievidzi, podľa požiadaviek nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

HORE