Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Všeobecné ustanovenia 

Všeobecné obchodné podmienky stránky a spoločnosti EKO DROGÉRIA, s.r.o. pre veľkoobchodných partnerov eko-drogeria.com

Obchodné podmienky EKO DROGÉRIA, platia pre objednávky na stránke  eko-drogeria.com. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (obchodného partnera) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom stránky eko-drogeria.com je EKO DROGÉRIA, s. r. o., Cigeľ 256, 971 01 Cigeľ, IČO: 53 845 439 , DIČ: 212 151 9378, IČ DPH: SK212 151 9378, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 42079/R (ďalej len predávajúci - dodávateľ).

 

II.

Úvodné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vrátane všetkých podmienok postupu dojednania kúpnej zmluvy dojednanej na diaľku medzi predávajúcim (dodávateľ tovaru a služieb) a kupujúcim (podnikateľ, obchodný partner), predmetom ktorej je kúpa - predaj tovaru za podmienok špecifikovaných v týchto všeobecných obchodných podmienkach a taktiež aj následné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých z dojednanej kúpnej zmluvy.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľov, t.j. so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom a účinnom znení.

2.  Podnikateľom (kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom) sa rozumie najmä osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

 

III.

Informácie o tovare a cene

1. Informácie o tovare uvedené na stránke EKO drogéria sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho a verejne prístupných zdrojov výrobcov ponúkaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie zobrazené pri výrobku sú ilustračné, skutočná podoba alebo farba produktu sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii na stránke.

2. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar.

3. Ceny, zľavy a platnosť ponuky. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na eko-drogeria.com, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny v internetovej predajni eko-drogeria.com sú konečné vrátane DPH. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke na eko-drogeria.com. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Iba ak je táto kúpna cena vyššia ako kúpna cena uvedená v ponuke e-shopu eko-drogeria.com v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom "Potvrdenie objednávky" sa považuje za návrh predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

5. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že uskladňovať tovar je nutné uzatvorený a pri teplotách medzi 5 až 25 °C, ak nie je v návode alebo poučení uvedené inak.

 

IV.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy 

1Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne EKO DROGÉRIA sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi.

2. Kúpna zmluva je uzavretá odoslaním objednávky obchodným partnerom a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu. Kúpnu zmluvu vrátane dohodnutej ceny možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny.

6. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne eko-drogeria.com dáva zákazník predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle – „Ochrana osobných údajov“.

7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

8. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé od tarifu telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník.

 

V.

Doručovanie tovaru

 

  1. Minimálna hodnota objednávky pre dovoz zdarma po celej SR spoločnosťou EKO DROGÉRIA, s.r.o. v rámci pravidelného rozvozu tovaru je 200 euro s DPH.
  2. V prípade, že objednávka nespĺňa minimálnu hodnotu objednávky a chcete tovar doručiť v rámci pravidelného rozvozu spoločnosťou EKO DROGÉRIA s.r.o., bude Vám účtovaná taxa podľa platného cenníka.

 

Cenník prepravných nákladov spoločnosti EKO DROGÉRIA, s.r.o. v rámci pravidelného rozvozu po SR pri nesplnení minimálnej hodnoty objednávky:

 

Objednávka do 100 eur s DPH: 15 eur s DPH

Objednávka do 150 eur s DPH: 10 eur s DPH

Objednávka do 199 eur s DPH: 5 eur s DPH

 

  1. Pokiaľ objednávka nespĺňa minimálnu hodnotu objednávky a nedohneme sa inak, zásielky v rámci Slovenska doručuje spoločnosť Slovak Parcel Service SPS. Doprava kuriérom SPS na územie Slovenskej republiky je s dodávkou do jedného pracovného dňa od expedície z nášho skladu.

Cenník  prepravných nákladov SPS – doručenie na adresu pre Slovenskú republiku:

Hmotnosť zásielky

Sadzba 

 

Hmotnosť zásielky

Sadzba

Do 3 kg

4,50 €

Do 30 kg

8,50 €

Do 5 kg

4,90 €

Do 40 kg

18,50 €

Do 10 kg

5,30 €

Do 50 kg

22,50 €

Do 15 kg

5,80 €

Do 60 kg

26,80 €

Do 20 kg

6,50 €

Do 70 kg

31,20 €

Do 25 kg

7,30 €

Do 80 kg

35,50 €

 


 

Stránka - eshop cenu za doručenie vypočíta automaticky a kupujúcemu sa zobrazí v procese objednávania.


4. V prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri zabezpečení dodania tovaru.

5. V prípade záujmu o doručovanie tovaru do zahraničia nás prosím kontaktujte na čísle +421 940 827 967 alebo emailom na eko-drogeria@eko-drogeria.com

6. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odoslať elektronicky kupujúcemu aj faktúru (daňový doklad), ktorá slúži aj ako záručný list.


7. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky. V prípade, ak by mu bol nedopatrením zaslaný poškodený tovar alebo by k poškodeniu došlo počas doručenia, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne najneskôr do 3 hodín od prevzatia. V opačnom prípade sa uvedené poškodenie považuje za poškodenie kupujúcim.

 

VI.

Platobné podmienky

1. Kúpnu cenu za tovar, prípadne cenu za dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:

a) v hotovosti pri osobnom odbere tovaru a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi na adrese: Skladová 7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

b) bankovým prevodom vopred alebo vkladom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru IBAN: SK74 8330 0000 0021 0218 7805

c) pri trvajúcich obchodných vzťahoch na faktúru so splatnosťou

Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaný potvrdzovací e-mail o spracovaní objednávky. Po spracovaní objednávky vám bude zaslaná faktúra údajmi potrebnými na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1 - 3 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave v rámci rozvozu spravidla každé 2 týždne, pokiaľ predávajúci neurčí inak alebo cez prepravnú spoločnosť do 2 pracovných dní po pripísaní príslušnej čiastky (ceny tovaru) na bankový účet predávajúceho (ak je na sklade).

 

VII.

Kúpna cena

1. Kupujúci súhlasí s kúpnou cenou tovaru uvedenou v internetovom obchode, resp. v záväznej objednávke a poplatku za doručenie podľa výberu kupujúcim.


2. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.


3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 

VIII.

Vybavenie objednávky

1. Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode sú zvyčajne na sklade predávajúceho.

2. Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, predávajúci expeduje tovar v prípade obdržania objednávky do 2 pracovných dní. V prípade víkendu predávajúci expeduje tovar prvý pracovný deň po víkende. Toto platí len pri preprave kuriérom.


3. Môže sa stať, že notifikačný e-mail o potvrdení, alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa e-mailu. V takom prípade odporúčame overiť si stav telefonicky na čísle +421 940 827 967 alebo emailom na adrese eko-drogeria@eko-drogeria.com. 

 

IX.

Reklamácia a záruka tovaru 

1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti EKO drogéria a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Tovar možno reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku uvedeného na týchto stránkach.

3. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať.

4. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické a drogistické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25°C.

5. Zákazníkom je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a reklamácia sa riadi Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

 

X.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 30 dní z toho dôvodu, že nemôže dodať tovar z dôvodov na strane tretej osoby.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 30 dní v prípade nesplnení podmienok predávajúceho:

a) poskytnutie legislatívnych náležitostí, ktoré prislúchajú dodávanému tovaru


3. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom obale a neotvorený.

4. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy bankovým prevodom na účet, ktorý písomne uvedie predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar doručí na správnu vyššie uvedenú kontaktnú adresu.


5. Obchodný partner nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, čo platí najmä pre kozmetiku a drogistický tovar,

b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovej predajni eko-drogeria.com (kozmetické a drogistické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

 

 

XI.

Poškodený tovar

1. Kupujúci je povinný poškodený tovar oznámiť predávajúcemu formou e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 3 hodín od doručenia, resp. prevzatia tovaru.
2. V prípade, ak si kupujúci nesplní povinnosť podľa bodu 11, podbodu 1., platí fikcia, že tovar bol po doručení poškodený kupujúcim. V tomto prípade predávajúci nezodpovedá za doručený tovar. Od takejto zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol poškodený, nie je možné, aby kupujúci odstúpil, resp. žiadal o zrušenie o zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. V prípade, ak kupujúci vráti formou zrušenia zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy poškodený tovar, tento predávajúci nie je povinný uznať ako platné zrušenie zmluvy, resp. odstúpenie od zmluvy.

 

XII.

Ochrana osobných údajov

1Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom spoločnosti eko-drogeria.com sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).

K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci spoločnosti eko-drogeria.com, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením Veľkoobchodnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez stránku eko-drogeria.com, obchodný partner súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením Veľkoobchodnej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.

4. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje obchodných partnerov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru; spoločnosti, ktorá spracováva účtovníctvo predávajúcemu.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 2 a 3 je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným          a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail eko-drogeria@eko-drogeria.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu Veľkoobchodnej registrácie.

7Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči: spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

XIII.

Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky zákazníkom.

Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej Veľkoobchodnej zmluvy. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná 10 rokov a nie je prístupná tretím stranám, na žiadosť spotrebiteľa bude kedykoľvek do uplynutia archivačnej lehoty zaslaná spotrebiteľovi na jeho písomnú žiadosť doručenú na kontaktnú adresu predávajúceho. Vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť, pričom text úplného znenia platných všeobecných obchodných podmienok je povinný zverejniť na stránkach internetovej predajne eko-drogeria.com.

Všetky priania, podnety či sťažnosti zákazníkov predávajúci prijíma na elektronickej či poštovej adrese uvedenej v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou či používaním internetového obchodu EKO drogéria na internetovej stránke eko-drogeria.com sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné súdne spory z týchto právnych vzťahov budú rozhodované slovenskými súdmi.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2024.

Súčasťou obchodných podmienok je aj Rámcová zmluva o veľkoobchodnej spolupráci.

 

 

Rámcová zmluva o veľkoobchodnej spolupráci

Táto Rámcová zmluva o veľkoobchodnej spolupráci (ďalej len "Zmluva") je uzatvorená veľkoobchodnou registráciou na stránke eko-drogeria.com a vyjadrením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Rámcovou zmluvou o veľkoobchodnej spolupráci medzi:

EKO DROGÉRIA, s. r. o., Cigeľ 256, 971 01 Cigeľ, IČO: 53 845 439 , DIČ: 212 151 9378, IČ DPH: SK212 151 9378, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 42079/R, zastúpená: Andrea Aura Petráš, konateľ (ďalej len predávajúci - dodávateľ)

a

Registrovaný Obchodný partner ďalej len „Odberateľ“.

Článok I.

Predmet obchodnej spolupráce

1. Dodávateľ dodáva Odberateľovi ekologickú čapovanú drogériu, kozmetiku a balený drogistický tovar podľa špecifikácií uvedených v prílohe k tejto Zmluve (ďalej len „Tovar“).

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predajcovi tovar po dobu platnosti tejto zmluvy podľa dopytu trhu.

Článok II.

Cena a platobné podmienky

1. Ceny za Tovar sú uvedené v platnom cenníku a na stránke Dodávateľa a môžu byť aktualizované. O ich aktualizácii je dodávateľ povinný Odberateľa informovať.

2. Platby za dodaný Tovar budú uskutočnené v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami.

Článok III.

Doprava a dodanie

1. Dodávateľ dodá tovar na miesto určené odberateľom v rámci rozvozu tovaru.

2.  Doprava tovaru je zadarmo pre objednávky dosahujúce minimálnu hodnotu 200 eur s DPH. Pre nižšie hodnoty sa účtuje dopravný poplatok podľa platných sadzieb alebo tovar bude zaslaný zmluvnou dopravnou spoločnosťou.

Článok IV.

Ostatné podmienky

1. Bandasky s tekutinou sú poskytnuté Odberateľovi na bezodplatné užívanie na vyčapovanie treťou stranou. Po vyčapovaní je povinnosťou Odberateľa vrátiť bandasky Dodávateľovi. V prípade nevrátenia môže byť účtovaný poplatok za bandasky a Odberateľ preberá zodpovednosť za obaly.

2. Odberateľ má povinnosť používať etikety poskytnuté Dodávateľom na označovanie výrobkov podľa platnej legislatívy. Etikety nesmú byť upravované Odberateľom, v opačnom prípade Odberateľ preberá zodpovednosť za obsah etikety.

3. Dodávateľ má právo meniť a upravovať etikety podľa platnej legislatívy. Zmenené etikety budú zaslané Odberateľovi a ten s okamžitou platnosťou bude upravené etikety podľa platných noriem používať.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Platby môžu byť uskutočnené prevodom na účet, v hotovosti pri prevzatí alebo na faktúru so splatnosťou.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1.Účelom tejto zmluvy je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (obchodného partnera) na strane druhej.

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť vyjadrením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Rámcovou zmluvou o veľkoobchodnej spolupráci a platí do jej odvolania.

3. V prípade sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy budú strany usilovať o ich mimosúdne vyriešenie. Ak to nie je možné, spor bude riešený súdnou cestou podľa platnej legislatívy.

 

Tieto podmienky majú za cieľ zabezpečiť vzájomnú transparentnosť, zodpovednosť a účinnú spoluprácu medzi nami ako veľkoobchodným dodávateľom a našimi obchodnými partnermi. Ak máte ďalšie otázky alebo požiadavky, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

 

HORE